Regulamin

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego Senuto.com dostępnego w domenie senuto.com

Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.) (dalej zwanego Kodeksem cywilnym) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną); ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) (dalej zwaną Ustawą o prawie autorskim). ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o ochronie danych osobowych).

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

Aplikacja – oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę jako usługa (ang.: software as a service), za pomocą którego Użytkownik może dokonywać analiz dopasowania serwisu internetowego do standardów wyszukiwarek internetowych.

Cennik – dokument dostępny w Serwisie określający wysokość opłat za korzystanie z Usług wchodzących w skład danego Pakietu. Cennik stanowi ofertę zawarcia Umowy. Ceny wskazane w Cenniku mają charakter wiążący do chwili opublikowania w Cenniku nowych cen.

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie Konta i zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie celem korzystania z Usług.

Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, który wraz z Loginem służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu.

Konto testowe – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu w okresie 14 dni od dnia Rejestracji.

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, który wraz z Hasłem służy do logowania się do Konta.

Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje związane z działalnością Serwisu (w tym informacje handlowe) dostarczany Użytkownikowi środkami komunikacji elektronicznej. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia, z którego Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie.

Okres abonamentowy – okres w jakim Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika płatne Usługi w ramach wybranego Pakietu.

Opłata abonamentowa – wynagrodzenie za Usługi świadczone w ramach wybranego Pakietu. Opłaty abonamentowe określa Cennik.

Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi określonych narzędzi dostępnych w Aplikacji. Rodzaj i zakres Usług zależy od wyboru Pakietu.

Usługodawca – SENUTO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 465, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5000 PLN, NIP 951-236-78-37, właściciel Serwisu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość płatnego korzystania z Usług.

Użytkownik testowy – jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość bezpłatnego korzystania z Usług przez okres 14 dni.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są Usługi określone w danym Pakiecie. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.

Pakiet – wybrane przez Użytkownika Usługi, jakie w danym Okresie abonamentowym Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika.

Panel użytkownika – zbiór funkcjonalności Aplikacji umożliwiających zarządzanie Kontem (ewentualnie Kontem testowym).

Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, ceny wybranego Pakietu.

Płatność cykliczna – sposób płatności polegający na cyklicznym obciążaniu rachunku karty kredytowej użytkownika. Użytkownik przez wybór pakietu określonego w niniejszym regulaminie dokonuje decyzji na jaką kwotę ma być obciążany jego rachunek. Rezygnacji z automatycznego obciążania rachunku dokonać może poprzez panel użytkownika na stronie: http://app.senuto.com/users/account.

Pracownik – osoba fizyczna, którą Użytkownik na podstawie uprawnień przysługujących Użytkownikowi na podstawie Umowy, upoważnił do korzystania z Aplikacji. Pracownikiem w rozumieniu niniejszej definicji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pozostająca z Użytkownikiem w stosunku pracy lub świadcząca na rzecz Użytkownika usługi na podstawie stosunku prawnego innego niż umowa o pracę. Użytkownik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania Pracowników.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych Osobowych oraz na złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli skutkująca zawarciem Umowy i założeniem Konta lub Konta Testowego.

Serwis – serwis internetowy SENUTO prowadzony przez Usługodawcę dostępny w domenie Senuto.com.

Strona – Usługodawca lub Użytkownik.

2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zawartość Serwisu jest prawnie chroniona.

Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

Przed dokonaniem Rejestracji należy zapozna się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności oraz Cennikiem.

W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 9.0, Firefox od wersji 3.1, Internet Explorer od wersji 8.0.

Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), oraz podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego, na który przesłanie zostanie potwierdzenie rejestracji. Numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych Osobowych w zakresie koniecznym do realizacji Umowy, a także do przetwarzania Danych Osobowych również w innym celu, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

Nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.

Usługodawca świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Wypróbuj Senuto Suite przez 14 dni za darmo

Od 99 złotych miesięcznie
2 miesiące gratis przy pakiecie rocznym
Nie wymagamy karty płatniczej
Zacznij 14-dniowy trial za darmo

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Wybierz termin i zapisz się