1. Wstęp
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego Senuto.com dostępnego w domenie senuto.com
Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.) (dalej zwanego Kodeksem cywilnym)
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) (dalej zwaną Ustawą o prawie autorskim).
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o ochronie danych osobowych).
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
Aplikacja – oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę jako usługa (ang.: software as a service), za pomocą którego Użytkownik może dokonywać analiz dopasowania serwisu internetowego do standardów wyszukiwarek internetowych.
Cennik – dokument dostępny w Serwisie określający wysokość opłat za korzystanie z Usług wchodzących w skład danego Pakietu. Cennik stanowi ofertę zawarcia Umowy. Ceny wskazane w Cenniku mają charakter wiążący do chwili opublikowania w Cenniku nowych cen.
Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie Konta i zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie celem korzystania z Usług.
Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, który wraz z Loginem służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu.
Konto testowe – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu w okresie 14 dni od dnia Rejestracji.
Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, który wraz z Hasłem służy do logowania się do Konta.
Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje związane z działalnością Serwisu (w tym informacje handlowe) dostarczany Użytkownikowi środkami komunikacji elektronicznej. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia, z którego Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie.
Okres abonamentowy – okres w jakim Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika płatne Usługi w ramach wybranego Pakietu.
Opłata abonamentowa – wynagrodzenie za Usługi świadczone w ramach wybranego Pakietu. Opłaty abonamentowe określa Cennik.
Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi określonych narzędzi dostępnych w Aplikacji. Rodzaj i zakres Usług zależy od wyboru Pakietu.
Usługodawca – SENUTO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 465, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5000 PLN, NIP 951-236-78-37, właściciel Serwisu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość płatnego korzystania z Usług.
Użytkownik testowy – jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość bezpłatnego korzystania z Usług przez okres 14 dni.
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są Usługi określone w danym Pakiecie. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
Pakiet – wybrane przez Użytkownika Usługi, jakie w danym Okresie abonamentowym Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika.
Panel użytkownika – zbiór funkcjonalności Aplikacji umożliwiających zarządzanie Kontem (ewentualnie Kontem testowym).
Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, ceny wybranego Pakietu.
Płatność cykliczna – sposób płatności polegający na cyklicznym obciążaniu rachunku karty kredytowej użytkownika. Użytkownik przez wybór pakietu określonego w niniejszym regulaminie dokonuje decyzji na jaką kwotę ma być obciążany jego rachunek. Rezygnacji z automatycznego obciążania rachunku dokonać może poprzez panel użytkownika na stronie: http://app.senuto.com/users/account.
Pracownik – osoba fizyczna, którą Użytkownik na podstawie uprawnień przysługujących Użytkownikowi na podstawie Umowy, upoważnił do korzystania z Aplikacji. Pracownikiem w rozumieniu niniejszej definicji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pozostająca z Użytkownikiem w stosunku pracy lub świadcząca na rzecz Użytkownika usługi na podstawie stosunku prawnego innego niż umowa o pracę. Użytkownik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania Pracowników.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych Osobowych oraz na złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli skutkująca zawarciem Umowy i założeniem Konta lub Konta Testowego.
Serwis – serwis internetowy SENUTO prowadzony przez Usługodawcę dostępny w domenie Senuto.com.
Strona – Usługodawca lub Użytkownik.
Strony – Usługodawca i Użytkownik.

2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zawartość Serwisu jest prawnie chroniona.
Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
Przed dokonaniem Rejestracji należy zapozna się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności oraz Cennikiem.
W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 9.0, Firefox od wersji 3.1, Internet Explorer od wersji 8.0.
Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), oraz podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego, na który przesłanie zostanie potwierdzenie rejestracji. Numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych Osobowych w zakresie koniecznym do realizacji Umowy, a także do przetwarzania Danych Osobowych również w innym celu, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
Nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
Usługodawca świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
Korzystanie z Usług jest płatne, z zastrzeżeniem możliwości bezpłatnego korzystania z Usług przez Użytkownika testowego.
Korzystanie z Usług wymaga Rejestracji.
Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności:
przestrzegać Regulaminu,
korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Umowa i Regulamin,
powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji innym Użytkownikom,
powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Serwis lub Aplikację,
powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

4. Rejestracja oraz zawarcie Umowy
Korzystanie z Usług Serwisu możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji.
Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu.
Pola Formularza Rejestracyjnego, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone w Formularzu Rejestracyjnym.
Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z informacją o utworzeniu Konta testowego. Od tego momentu Użytkownik przez okres 14 dni może korzystać z Konta testowego. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta testowego jednokrotnie, to jest po utworzeniu Konta testowego jest uprawniony do korzystania z takiego konta nie dłużej niż 14 dni oraz nie jest uprawniony do ponownego otrzymania Konta testowego.
Z chwilą zakończenia Rejestracji pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa na czas określony.
Umowa na czas określony wygasa z chwilą upływu 14-dniowego okresu testowego, chyba że poprzez dokonanie Płatności za wybrany Pakiet Użytkownik przedłuży możliwość korzystania z Usług. W takim wypadku dokonanie Płatności skutkuje zmianą Umowy na czas określony na Umowę na czas nieoznaczony.
Z chwilą wygaśnięcia Umowy na czas określony Konto testowe Użytkownika może zostać usunięte z Serwisu.
Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej z Usługodawcą Umowy, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Konto Użytkownika
Zarejestrowany Użytkownik za pośrednictwem Konta korzysta z Aplikacji oraz innych Usług oferowanych w ramach wybranego Pakietu.
Użytkownik korzysta z Aplikacji oraz Usług wchodzących w skład w wybranego Pakietu w danym Okresie abonamentowym. W celu przedłużenia możliwości korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności, w sposób wskazany w Regulaminie.
Zakres Usług świadczonych w ramach danego Pakietu określony jest w Cenniku dostępnym na stronach Serwisu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo tworzenia Pakietów indywidualnych, których zakres Usług będzie określony na podstawie ustaleń między Użytkownikiem a Usługodawcą.
Każdy Użytkownik w ramach Konta posiada możliwość korzystania z Panelu użytkownika, za pomocą którego może zarządzać swoim Kontem.
Użytkownik za pomocą Panelu użytkownika posiada możliwość korzystania z funkcji Aplikacji (zakres dostępnych funkcji uzależniony jest od posiadanego Pakietu).
Logowanie do Konta polega na podaniu Loginu i Hasła. Login i Hasło do Konta mają charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.
Każde naruszenie poufności Loginu i Hasła Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.
W przypadku zgubienia Hasła Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy o wyznaczenie tymczasowego Hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W celu uzyskania tymczasowego Hasła Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta. Nowe Hasło zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika w formie linka aktywującego.
Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, za wyjątkiem Pracowników Użytkownika. Możliwość rozszerzenia dostępu do Konta na Pracowników Użytkownika uzależniona jest od rodzaju posiadanego Pakietu.
Za pośrednictwem Konta Użytkownik może dokonywać wszelkich zmian w zakresie wprowadzonych przez siebie danych oraz w każdym czasie sprawdzić zakres wykorzystanych Usług świadczonych w ramach wybranego Pakietu.
Postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta testowego.

6. Płatności za Usługi
W celu korzystania z Usług objętych danym Pakietem Użytkownik musi dokonać Płatności.
Usługodawca może wymagać dokonywania przez Użytkownika płatności za Usługi w sposób zautomatyzowany, to jest w szczególności poprzez możliwość pobierania płatności przez Usługodawcę bez aktywnego udziału Użytkownika (np. z karty kredytowej wskazanej przez Użytkownika).
Wybierając Płatność za Usługę w sposób zautomatyzowany Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie rachunku karty wskazanej przez Użytkownika.
W przypadku Konta testowego Użytkownikowi przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa zostanie wyświetlona w Panelu użytkownika informacja o możliwości dokonania Płatności za pierwszy Okres abonamentowy w sposób zautomatyzowany przy pomocy odpowiedniego formularza płatności znajdującego się w Panelu użytkownika. Dokonanie pierwszej Płatności warunkuje możliwość korzystania z Usług po zakończeniu korzystania z Konta testowego. Przed dokonaniem pierwszej Płatności Strony mogą dokonać modyfikacji Pakietu w celu określenia zakresu Usług według indywidualnych potrzeb Użytkownika.
Płatność za Pakiet dokonywana jest z góry. Użytkownik może dokonać Płatności z góry za więcej niż jeden Okres abonamentowy.
Okres abonamentowy rozpoczyna się 15 dnia od założenia Konta testowego chyba, że Użytkownik dokona Płatności wcześniej. W takim przypadku Okres abonamentowy rozpoczyna się w dniu dokonania pierwszej Płatności. Jeżeli zawarcie Umowy nie jest poprzedzone założeniem Konta testowego Okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem Rejestracji. Jeżeli po upływie 14 dni od założenia Konta testowego Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług z uwagi na niedokonanie Płatności, to Okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem dokonania opłaty za pierwszy Okres abonamentowy. Okres abonamentowy trwa przez miesiąc, to jest Okres abonamentowy kończy się z upływem dnia odpowiadającego datą początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w miesiącu, w którym kończy się Okres abonamentowy nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. W przypadku dokonania Płatności z góry za więcej niż jeden Okres abonamentowy Usługodawca świadczy Usługi przez ilość Okresów abonamentowych, za które Użytkownik dokonał Płatności.
Z chwilą dokonania Płatności Użytkownik posiada możliwość korzystania z Aplikacji oraz Konta w danym Okresie abonamentowym.
W przypadku Płatności w sposób zautomatyzowany terminem dokonania Płatności jest dzień potwierdzenia Usługodawcy poprawnego przeprowadzenia transakcji dokonanego przez instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji Płatności.
Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w rozpoczęciu korzystania z Usług w ramach wybranego Pakietu wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.
Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany Pakietu na inny Pakiet. W przypadku, gdy taki inny Pakiet jest pakietem o wyższej cenie niż Pakiet dotychczasowy, to korzystanie z Usług oferowanych w ramach takiego innego Pakietu będzie możliwe od dnia następującego po dniu, w którym płatność za taki Pakiet wpłynęła na rachunek Usługodawcy. W przypadku gdy zmiana Pakietu polega na zmianie na Pakiet o niższej cenie niż dotychczasowy, to zmiana nastąpi od kolejnego Okresu abonamentowego, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dokonania wyboru Pakietu o niższej cenie.
Gdy zmiana na Pakiet o niższej cenie niż dotychczasowy dotyczy Użytkownika nie będącego Konsumentem, to takiemu Użytkownikowi nie jest zwracana różnica między kwotą uiszczoną tytułem zapłaty za Pakiet o wyższej cenie a ceną Pakietu o niższej cenie niezależnie od tego za ile Okresów abonamentowych zapłacił Użytkownik.
Gdy zmiana na Pakiet o niższej cenie niż dotychczasowy dotyczy Użytkownika będącego Konsumentem, to takiemu Użytkownikowi zwracana jest różnica między kwotą uiszczoną tytułem zapłaty za Pakiet o wyższej cenie a ceną Pakietu o niższej cenie za Okresy abonamentowe następujące po Okresie abonamentowym, w którym nastąpiła zmiana Pakietu. Oznacza to, że jeżeli Użytkownik będący Konsumentem zapłacił za jeden Okres abonamentowy, to różnica w cenie nie jest zwracana za ten Okres abonamentowy. Jeżeli jednak taki Użytkownik zapłacił za więcej niż jeden Okres abonamentowy, to różnica w cenie jest zwracana za Okresy abonamentowe następujące po Okresie abonamentowym, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku gdy Usługodawca będzie zobowiązany zwrócić Użytkownikowi środki pieniężne, to taki zwrot będzie dokonywany tą samą metodą, którą nastąpiła płatność.
Aktualny Cennik zawierający wykaz Usług świadczonych w ramach dostępnych Pakietów znajduje się na stronie Serwisu. Wszystkie ceny Pakietów na stronie Serwisu są podane w kwotach netto oraz w kwotach uwzględniających podatek od towarów i usług (VAT).
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Pakietów określonych w Cenniku, o czym poinformuje na stronach Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości, nowe stawki opłat nie mają zastosowania do Pakietów już opłaconych przez Użytkownika. Z chwilą upływu Okresu abonamentowego, na jaki Pakiet został wykupiony Użytkownik może dokonać zakupu kolejnego Okresu abonamentowego lub wypowiedzieć Umowę.
W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do jej wystawienia, a w szczególności firmę (imię i nazwisko w przypadku gdy Umowę zawiera osoba nie prowadząca działalności gospodarczej), dane adresowe oraz NIP. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.
Płatności są obsługiwane przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-717) przy ul. Jana Jerzego Haffnera 6, KRS: 0000320590″ oraz podobny zapis w polityce prywatności: „Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-717) przy ul. Jana Jerzego Haffnera 6, KRS: 0000320590 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

7. Prawa własności intelektualnej
Aplikacja jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji i dysponowania nią w sposób określony Regulaminem oraz Umową.
Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w zakresie innym niż w zakresie, w jakim jest uprawniony do tego na podstawie Umowy i Regulaminu. Powyższe ograniczenie nie narusza uprawnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji w zakresie, w jakim uprawniają go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem trwania Okresu abonamentowego licencji na korzystanie z Aplikacji, w tym jej uaktualnień i nowych wersji, bez prawa do udzielania dalszej licencji na Aplikację, na następujących polach eksploatacji:
korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika (lub osoby upoważnione przez Użytkownika, jeżeli dana Umowa przyznaje takie uprawnienie Użytkownikowi) na komputerach lub innych podobnych urządzeniach, którymi dysponuje Użytkownik poprzez sieć Internet w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika.
Korzystanie z Aplikacji nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem i Umową, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania Aplikacji. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie jaki umożliwiają dostarczone Użytkownikowi w tym celu przez Usługodawcę narzędzia.
Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w celu zarządzania treścią, w tym jej publikacją w Serwisach Internetowych, co do których Użytkownikowi przysługują uprawnienia do zarządzania treścią. Powyższe dotyczy również korzystania z Aplikacji w ramach Konta testowego.
Użytkownik nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwiania korzystania z Aplikacji osobom trzecim (z wyłączeniem sytuacji, gdy takie uprawnienie wyraźnie wynika z Umowy), ani też wykorzystywania Aplikacji dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż opisany w punkcie 8.5 powyżej.
Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać znajdujących się w Serwisie lub Aplikacji informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet niewielkie zmiany w Aplikacji mogą prowadzić do znacznych, nieprzewidzianych zakłóceń w jej funkcjonowaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany w Aplikacji dokonane przez siebie lub osoby, którymi się posłużył w tym celu.
Jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji, które przekracza zakres określony niniejszym Regulaminie będzie wymagać wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.
W odniesieniu do Użytkownika nie będącego Konsumentem dokonanie Rejestracji oznacza udzielenie Usługodawcy zgody na informowanie osób trzecich o fakcie korzystania przez Użytkownika z Usług Usługodawcy, w tym w szczególności udzielenie Usługodawcy zgody na publikowanie bez ograniczeń terytorialnych, w tym w mediach, w Internecie, w materiałach drukowanych, audio i video oznaczeń Użytkownika takich min. jak firma i znak towarowy identyfikujące Użytkownika lub jego towary lub usługi.

8. Rozwiązanie Umowy
Strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na czas nieoznaczony za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w postaci elektronicznej, które przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres drugiej Strony. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, Usługodawca może rozwiązać Umowę zawartą na czas nieoznaczony w trybie przewidzianym w zdaniu poprzedzającym z ważnych przyczyn, to jest w razie:
planowania przez Usługodawcę ograniczenia zakresu świadczenia Usług lub planowania zakończenia świadczenia Usług
wystąpienia okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem istotnych utrudnień w świadczeniu Usług
wprowadzenia przez kontrahentów Usługodawcy nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie Usługodawcy znacznych utrudnień w świadczeniu Usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie
zaistnienia zmian w Serwisach Internetowych skutkujących powstaniem po stronie Usługodawcy znacznych utrudnień w świadczeniu Usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie.
Z chwilą rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, w tym wszelkich danych znajdujących się w bazie danych Aplikacji. Usługodawca nie usuwa danych ani treści wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji do Serwisów Internetowych. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy dotyczy Konsumenta Usługodawca jest uprawniony do dokonania czynności wskazanych zdaniu pierwszym niniejszego punktu po upływie 14 dni od rozwiązania Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika przed zakończeniem Okresu abonamentowego, za jaki uiszczono Opłatę abonamentową, Usługodawca nie zwraca Opłaty abonamentowej w całości ani w części. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę oraz w przypadku rozwiązania Umowy zawartej z Użytkownikiem będącym Konsumentem Usługodawca zwraca Użytkownikowi taką część uiszczonej Opłaty abonamentowej, która należna byłaby za okres przypadający po dacie rozwiązania Umowy.
Usługodawca może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:
naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu
podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie
podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu
działał lub działa na szkodę Usługodawcy
podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane
naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Usługodawcy, w szczególności przysługujące Usługodawcy majątkowe prawa autorskie
narusza zasady (w tym w szczególności regulaminy) korzystania z Serwisów Internetowych
nie dokonał płatności należnej Usługodawcy w terminie.
W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w punkcie 9.4.1. – 9.4.7. dotyczą Użytkownika będącego Konsumentem Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w punkcie 9.4.8. dotyczą Użytkownika będącego Konsumentem Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem, w przypadku gdy Użytkownik nie dokonał płatności mimo upływu 7 dni od otrzymania wezwania do dokonania takiej płatności.
W przypadkach rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych w punkcie 9.4 powyżej przed zakończeniem Okresu abonamentowego, za jaki uiszczono Opłatę abonamentową, Usługodawca nie zwraca Opłaty abonamentowej w całości ani w części. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej z Użytkownikiem będącym Konsumentem w trybie określonym w punkcie 9.5 powyżej Usługodawca zwraca Użytkownikowi taką część uiszczonej Opłaty abonamentowej, która należna byłaby za okres przypadający po dacie rozwiązania Umowy.

9. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta
Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w punkcie 10.2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Jednakże Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w wypadkach:
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 10.1 powyżej,
świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

10. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną
Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.
Ryzyka związane z korzystaniem z internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności Hasła umożliwiającego dostęp do Konta.

11. Reklamacje
Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług. Reklamacja może być składana w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w punkcie 1.5.14. Regulaminu lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail Usługodawcy hello@senuto.com.
W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika, a w przypadku gdyby takie poinformowanie Użytkownika nie było możliwe pisemnie na adres pocztowy Użytkownika.
W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub uzasadni odmowę uwzględnienia reklamacji.

12. Wyłączenie odpowiedzialności
Usługodawca zastrzega, że Serwis, Aplikacja i Usługi mogą być czasowo niedostępne w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd, wymiana.
W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu, Aplikacji lub Usług będą możliwe do przewidzenia Usługodawca powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu.
W stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań ogranicza się do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z ograniczeniem do trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia netto Usługodawcy otrzymanego od Użytkownika w roku, w którym wystąpiła szkoda.

13. Zmiany Regulaminu
Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników, jednakże aneks wprowadzający zmiany może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian. Do zmian znajdują zastosowanie następujące postanowienia:

Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności:
konieczność modyfikacji systemów informatycznych Usługodawcy
zmiana procesów działania Serwisu lub Aplikacji, w tym modyfikacja, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji
modernizacja Serwisu lub Aplikacji
dostosowanie Regulaminu, Serwisu lub Aplikacji do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach
uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników.
Powiadomienie Użytkowników o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie.
Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: hello@senuto.com lub na piśmie przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu pocztą lub kurierem na adres Usługodawcy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania Umowy z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Usługodawcy.
Do Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian – postanowienia zmienionego Regulaminu. Od Uczestników takich na etapie Rejestracji wymagana będzie zgoda na wprowadzane zmiany Regulaminu. Z powyższych przyczyn Uczestnicy nie otrzymają osobnych powiadomień e-mail o wprowadzeniu zmian ani nie znajdzie w stosunku do nich zastosowania uprawnienie do złożenia wypowiedzenia z uwagi na wprowadzenie zmian.

14. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin oraz Umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).
Postanowienia pkt. .1 oraz .2 powyżej mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim dokonanie wyboru prawa Rzeczpospolitej Polskiej jest w danym wypadku prawnie dopuszczalne. Postanowienia pkt. .1 oraz .2 powyżej, jak również inne postanowienia niniejszego Regulaminu, nie naruszają przepisów państw innych niż Rzeczpospolita Polska, których zastosowania nie można wyłączyć w drodze umowy (może to dotyczyć w szczególności przepisów mających na celu ochronę praw Konsumentów). Zdanie poprzednie nie ma zastosowania, jeżeli w danym wypadku dopuszczalne jest wyłączenie również takich przepisów państw obcych na skutek dokonania wyboru prawa zgodnie z pkt. .1 oraz .2 powyżej.
Wszelkie spory między Stronami, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i adresu Usługodawcy.
Postanowienia pkt. .4 powyżej mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim umowa o poddanie sporów jurysdykcji sądów polskich lub, odpowiednio, umowa o poddanie sporów pod właściwość miejscową sądu siedziby Usługodawcy, są w danym wypadku dopuszczalne. Postanowienia pkt. .4 powyżej nie naruszają przepisów określających w odmienny sposób jurysdykcję lub, odpowiednio, właściwość miejscową sądu, jeżeli przepisy takie nie dają się wyłączyć w drodze postanowień pkt. .4 powyżej.
Jeżeli Regulamin zostanie sporządzony również w innej wersji językowej niż wersja polska, to w przypadku rozbieżności między różnymi wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska.
W odniesieniu do stosunków prawnych między Usługodawcą a Użytkownikiem wyłączone jest stosowanie wzorców umownych Użytkownika (dotyczy to w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umowy, regulaminów itp).
Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie senuto.com. Użytkownik może również pobrać treść Regulaminu z wyżej wymienionej strony i zapisać go na własnym nośniku danych.