🔥 Zgarnij podwójną premię: dodatkowe 10% rabatu oraz do 3000 senucoinów za pierwsze zakupy

Polityka prywatności

Czym jest Polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej senuto.com?

Administratorem strony internetowej senuto.com jest SENUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniowiecka 6B, 02-705 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000464809, NIP: 9512367837, REGON: 146703642, o kapitale zakładowym w wysokości: 388 200,00 zł (czyli: my).

Dane osobowe

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

SENUTO sp. z o.o.

Czerniowiecka 6B, 02-705 Warszawa

e-mail: [email protected]

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

– poczty elektronicznej: [email protected],

– poczty tradycyjnej: ul. Czerniowiecka 6B, 02-705 Warszawa

Jak przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które nam podajesz

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

 

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych
zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług w ramach pakietów imię, nazwisko, NIP, nr telefonu, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do momentu przedawnienia roszczeń
założenie i prowadzenie konta adres e-mail, nr telefonu, imię, nazwisko, stanowisko, NIP, firma, adres rozliczeniowy, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do momentu usunięcia konta
formularz kontaktowy imię, nazwisko, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu

ciągłości komunikacji i

umożliwieniu kontaktu

z nami w sprawach

prowadzonej

działalności

gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
formularz umożliwiający kontakt z nam w sprawie świadczenia usług wskazanych w formularzu imię, nazwisko, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu

ciągłości komunikacji i

umożliwieniu kontaktu

z nami w sprawach

świadczenia usług wskazanych w formularzu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
newsletter

 

adres e-mail, imię art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.

przetwarzanie

na podstawie

wyrażonej przez Ciebie

zgody na

przetwarzanie

Twoich danych

osobowych

do dnia wycofania przez

Ciebie zgody na

przetwarzanie danych

zapis na webinar imię, adres e-mail, firma art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapisaniu użytkownika na webinar do zakończenia trwania webinaru, na który użytkownik był zapisany
zapis na warsztaty imię, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapisaniu użytkownika na warsztaty do zakończenia trwania warsztatów, na które użytkownik był zapisany
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

 

imię, nazwisko,

adres e-mail, adres rozliczeniowy, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

Art. 6 ust. 1 lit.

c) RODO, tj.

przetwarzanie

jest niezbędne

do wypełnienia

obowiązków

prawnych ciążących na

Administratorze,

wynikających z

przepisów prawa, w szczególności przepisów

podatkowych i

rachunkowych

do momentu wygaśnięcia

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych

osobowych

 

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
analiza ruchu na stronie serwisu internetowego adres IP Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji

prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ruchu użytkowników na stronie serwisu

przez … miesiące od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
marketing bezpośredni usług własnych, w tym remarketing imię, nr telefonu, adres IP, nr telefonu Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

przetwarzanie w celu realizacji

prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu oraz prowadzeniu programów lojalnościowych

przez …. miesiące od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do chwili, w której Twoje dane okażą się nieaktualne

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

W ramach świadczenia usługi newsletter wysyłamy Ci komunikaty o spersonalizowanej treści. Dostosowujemy treść wiadomości względem Twoich zainteresowań przejawianych w sieci Internet oraz działań, które podejmujesz w naszym serwisie internetowym, takich jak założenie konta czy zakup pakietu.

Korzystamy również z narzędzi, za pomocą których w sieciach reklamowych kierujemy do Ciebie różne komunikaty w zależności od podjętych przez Ciebie działań. W zależności od odwiedzenia przez Ciebie naszego serwisu, rejestracji w nim konta czy zakupu pakietów, a także Twoich zainteresowań, czy ogólnych danych demograficznych dostosowujemy i wyświetlamy Ci treści marketingowe przeznaczone dla grupy odbiorców, do której automatycznie Cię dopasowaliśmy.

Dzięki takim działaniom możemy kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez Ciebie, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Ciebie, ponieważ w ten sposób ograniczamy przekaz marketingowy dotyczący usług, które nie leżą w obszarze Twoich zainteresowań.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi pomiarowych, statystycznych i marketingowych Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Korzystamy z systemu CRM HubSpot, którego administratorem jest HubSpot Ireland Ltd., przez co Twoje dane osobowe, które przetwarzane w ramach CRM HubSpot mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery HubSpot Inc.

HubSpot Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TN8pAAG&status=Active), a także korzysta ze standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE OTRZYMUJEMY OD INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH (NP. FACEBOOKA, TWITTERA I LINKEDIN)

Nasz serwis internetowy umożliwia udostępnianie treści prezentowanych w serwisie internetowym na profilach w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i LinkedIn. W takich wypadkach, otrzymujemy Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, a od odpowiednio od Facebooka, Twittera lub LinkedIn. Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

– dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które opublikowałaś/opublikowałeś w swoim profilu w serwisie Facebook, przede wszystkim imię, nazwisko i wizerunek, w koncie LinkedIn, przede wszystkim imię, nazwisko i wizerunek czy w koncie Twitter, tj. przede wszystkim nick, wizerunek).

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe pochodzą z serwisu Facebook, którego Administratorem jest Facebook Ireland Ltd. lub od LinkedIn, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company lub z serwisu Twittter, którego administratorem jest Twitter International Company.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy z serwisu Facebook przetwarzane będą w następujących celach:

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych
udostępnienie treści na Twoim profilu na Facebooku imię, nazwisko, wizerunek Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści serwisu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook przez … miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
udostępnienie treści na Twoim profilu na Twitterze nick, wizerunek Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści serwisu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Twitter przez … miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
udostępnienie treści na Twoim profilu na LinkedIn imię, nazwisko, wizerunek Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści serwisu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu LinkedIn przez … miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

W celu korzystania z wtyczki umożliwiającej udostępnienie treści serwisu za pomocą profilu na Facebooku, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc.

Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

W celu korzystania z wtyczki umożliwiającej udostępnienie treści serwisu za pomocą profilu na Twitterze, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Twitter Inc. Twitter Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

W celu korzystania z wtyczki umożliwiającej udostępnienie treści serwisu za pomocą profilu na LinkedIn, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery LinkedIn Corporation. LinkedIn Corporation. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). LinkedIn Cosporation ponadto wykorzystuje typowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do usunięcia danych osobowych

Tak zwane “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) umożliwia Ci żądanie usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania (art. 21 RODO), w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych (art. 20 RODO).

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected].

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected].

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować tutaj.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

PLIKI COOKIES

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych serwisu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwo i dostosować serwis internetowy indywidualnie do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • konfiguracji serwisu internetowego;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • umożliwienia udostępniania treści serwisu na profilu użytkownika w serwisie Twitter, którego administratorem jest Twitter International Company. Polityka ochrony prywatności Twitter jest dostępna pod następującym linkiem: https://twitter.com/en/privacy;
 • umożliwienia udostępniania treści serwisu na profilu użytkownika w serwisie LinkedIn, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Unlimited. Polityka ochrony prywatności LinkedIn jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy;
 • umożliwienia udostępniania treści serwisu na profilu użytkownika w serwisie Facebook, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
 • umożliwienia skorzystania z narzędzia Disqus służącego do dodawania opinii, którego administratorem jest Disqus Inc. Polityka ochrony prywatności Disqus jest dostępna pod następującym linkiem: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy;
 • korzystania z narzędzi marketingowych dostarczanych przez HubSpot, którego administratorem jest HubSpot Ireland Limited. Polityka ochrony prywatności HubSpot jest dostępna pod następującym linkiem: https://legal.hubspot.com/privacy-policy;
 • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu YouTube.com, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl;
 • tworzenia statystyk i poprawy wydajności treści Serwisu, za pośrednictwem narzędzi Hotjar, którego administratorem jest Hotjar Ltd,. Polityka prywatności Hotjar jest dostępna pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy/.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Państwa preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Państwa w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Państwa preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, mogą Państwo skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Państwa urządzenia. Ustawienia te mogą Państwo zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wypróbuj Senuto Suite przez 14 dni za darmo

Od 99 złotych miesięcznie
2 miesiące gratis przy pakiecie rocznym
Nie wymagamy karty płatniczej
Zacznij 14-dniowy trial za darmo

Poznaj Senuto na 1-godzinnym szkoleniu online. Za darmo.

Wybierz termin i zapisz się