Regulamin programu afiliacyjnego

Afiliacja Senuto - Regulamin 1

1. Definicje
Afiliant podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który współpracuje z Senuto na rzecz pozyskania Użytkowników oraz sprzedaży Usług Senuto
Koordynator Senuto osoba upoważniona przez Senuto, odpowiedzialna za bieżące i prawidłowe wykonywanie Umowy
Panel Afilianta/Panel panel informacyjny dla Afilianta, udostępniony przez Senuto w terminie i w sposób wskazany w Umowie
Regulamin niniejszy regulamin określający warunki programu sprzedaży partnerskiej Usług Senuto oraz zasady współpracy Stron
Regulamin Senuto regulamin świadczenia Usług na rzecz Użytkowników przez Senuto, dostępny pod tym adresem https://www.senuto.com/pl/regulamin/
Senuto/Usługodawca Senuto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-705 Warszawa), przy ul. Czerniowieckiej 6B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000464809, NIP 9512367837, REGON 14670364200000, o kapitale zakładowym w wysokości 388 200,00 zł
Serwis serwis internetowy dostępny w domenie senuto.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca
Strony Afiliant i Senuto
Umowa (Afiliacyjna) umowa zawierana pomiędzy Afiliantem a Senuto, której ogólne warunki stanowi niniejszy Regulamin
Umowa końcowa umowa, której przedmiotem są Usługi Senuto, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Senuto na skutek działań Afilianta
Usługi Senuto usługi oferowane przez Senuto, w szczególności za pośrednictwem Serwisu lub aplikacji Senuto, jak również, usługi z zakresu optymalizacji stron internetowych (SEO), zbierania i analizy danych, big data, marketingu internetowego oraz pozostałe usługi przedstawione w Serwisie
Użytkownik (Afilianta) zatwierdzony podmiot zawierający z Senuto Umowę końcową na skutek działań Afilianta

1.1. Wszystkim pojęciom pisanym z wielkich liter, używanym w niniejszym Regulaminie a niezdefiniowanym powyżej, Strony nadają brzmienie zgodne z Regulaminem Senuto, chyba że niniejszy Regulamin wprost definiuje inne znaczenie używanego pojęcia.
1.2. W korespondencji mailowej Stron, powyższe pojęcia pisane z małej litery, mają znaczenie według definicji z Regulaminu, chyba, że nadawca wyraźnie wskaże inaczej.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2.1. Przedmiotem Umowy Afiliacyjnej jest promowanie Usług Senuto.
2.2. Afiliant będzie poszukiwał Użytkowników dla Usług Senuto, z zastrzeżeniem, iż Afiliant nie jest jednak pełnomocnikiem ani agentem Senuto i nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Senuto.
2.3. Dane osobowe Afilianta przetwarzane są przez Senuto zgodnie z Polityką Prywatności, która znajduje się pod tym adresem [*].

3. WARUNKI WSPÓŁPRACY
3.1. W terminie i w sposób wskazany w Umowie lub ustalony przez Strony w trybie roboczym, Afiliant uzyskuje dostęp do Panelu, w ramach którego będą dostępne w szczególności:
3.1.1. informacje o liczbie skutecznie zawartych Umów końcowych, w danym miesiącu kalendarzowym;
3.1.2. kody rabatowe (kody Afilianta) i odnośnik do Serwisu (link afiliacyjny), niezbędny do skorzystania z otrzymanego przez Użytkownika kodu.
3.2. W celu wykonywania Umowy, Afiliant musi posiadać dostęp do Panelu, gdzie następnie otrzymuje od Koordynatora Senuto kody Afilianta dostępne w Panelu po zalogowaniu lub link afiliacyjny. Jeżeli Strony ustaliły, iż Afiliant działa za pomocą linków afiliacyjnych, zobowiązany on jest umieścić linki afiliacyjne na administrowanej przez siebie stronie internetowej.
3.3. Senuto zobowiązuje się współpracować z Afiliantem przy wykonaniu Umowy Afiliacyjnej w dobrej wierze i z poszanowaniem wzajemnych interesów.
3.4. Senuto zobowiązane jest dostarczyć Afiliantowi wszelkie informacje i dane, niezbędne do sprzedaży Usług Senuto przez Afilianta, w szczególności banery, materiały promocyjne, handlowe itp. W tym celu Senuto udziela Afiliantowi niewyłącznej licencji do przekazanych Afiliantowi materiałów na polach eksploatacji niezbędnych do wykonania Umowy, w szczególności w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja ograniczona jest do czasu trwania Umowy (po zakończeniu Umowy Afiliant zobowiązuje się do usunięcia wszelkich przekazanych mu przez Senuto materiałów, chyba, że Senuto wyraźnie wskaże, że określone materiały mogą zostać usunięte w późniejszym, określonym przez Senuto terminie). Licencja jest nieograniczona terytorialnie, chyba że Senuto przekazując materiały wskaże inaczej.
3.5. Afiliant zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, w sposób kompetentny i profesjonalny. Jeżeli Strony tak ustaliły w Umowie, Afiliant zobowiązuje się również aktywnie promować Serwis i Usługi Senuto (w szczególności aplikację Senuto), w sposób wskazany w Umowie lub w sposób ustalony przez Strony w formie e-mailowej.
3.6. Za Użytkownika pozyskanego przez Afilianta (Użytkownik Afilianta) uważa się osobę, która zakupiła Usługę Senuto z linku afiliacyjnego, lub podała przy zakupie Usługi Senuto kod Afilianta.
3.7. Strony ustalają, że Umowa końcowa będzie uznana za zawartą przez Senuto za pośrednictwem Afilianta, jeżeli zostaną spełnione łącznie, następujące przesłanki:
3.7.1. Użytkownik Afilianta przejdzie proces rejestracji konta za pośrednictwem linku przekazanego Afiliantowi przez Senuto, w ramach którego Senuto udostępni formularz umożliwiający dokonanie rejestracji przez Użytkownika, zgodnie z informacjami wskazanymi w takim formularzu oraz wpisaniu otrzymanego kodu.
3.7.2. następnie Senuto i ten Użytkownik zawrą skuteczną Umowę końcową; za skuteczną Umowę końcową uważa się umowę, gdy Usługa Senuto zostanie opłacona przez Użytkownika.
3.8. Senuto nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu udostępnionych Afiliantowi narzędzi, w szczególności Panelu, ich skutki oraz utratę danych, które: (i) wynikają z nieuprawnionego dostępu do takich narzędzi, (ii) powstały wskutek zmian wprowadzonych przez Afilianta lub osobę trzecią; (iii) powstały na skutek dysfunkcji sieci Internet lub oprogramowania dot. zarządzania kodami lub linkami afiliacyjnymi, (iv) są wynikiem awarii sprzętu Afilianta, w ramach którego korzysta z udostępnionych przez Senuto narzędzi.

4. WYNAGRODZENIE
4.1. Strony ustalają, że tytułem wynagrodzenia za usługi wykonywane przez Afilianta na podstawie Umowy Afiliacyjnej, Senuto zapłaci Afiliantowi wynagrodzenie („Wynagrodzenie”) od zdarzenia w postaci zawarcia Umowy końcowej oraz uiszczenia stosownej ceny przez Użytkownika Afilianta, w wysokości określonej w Umowie.
4.2. W przypadku, gdy Umowa Afiliacyjna przewiduje Wynagrodzenie prowizyjne Strony ustalają, że:
4.2.1. Wynagrodzenie prowizyjne będzie należne przez okres obowiązywania Umowy końcowej, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy obowiązywania takiej Umowy końcowej;
4.2.2. z zastrzeżeniem ust. 4.2.1. powyżej, w przypadku, gdy Umowa końcowa będzie przedłużana o kolejne okresy jej trwania Afiliantowi należy się Wynagrodzenie prowizyjne wynikające z pierwszego okresu trwania Umowy końcowej.

4.3. Strony ustalają, że wypłacie podlegają kwoty nie mniejsze niż 100 zł (sto złotych) netto. W przypadku nieprzekroczenia w/w kwoty w danym miesiącu kalendarzowym, będzie ona doliczana do kwoty wypłaty w następnym miesiącu.
4.4. Jeżeli Afiliant jest jednocześnie użytkownikiem Usług, Strony mogą ustalić dodatkowe wynagrodzenie w postaci rabatu od ceny Usługi Senuto. W celu aktywowania rabatu, Afiliant wpisuje odpowiedni kod rabatowy przy zakupie Usługi Senuto. Kod rabatowy Afiliantowi przekazuje Koordynator Senuto. W tym zakresie postanowienia Regulaminu Senuto stosuje się odpowiednio.
4.5. Wynagrodzenie jest wymagalne w momencie uiszczenia przez Użytkownika pozyskanego przez Afilianta ceny za Usługę Senuto i uznania jej na rachunku bankowym Senuto.
4.6. Senuto może odmówić wypłaty Wynagrodzenia, jeżeli poweźmie informację, iż Użytkownicy Afilianta zostali przez niego uzyskani za pośrednictwem oszustw, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.
4.7. Podstawą do wystawienia przez Afilianta rachunku faktury VAT będą informacje zawarte w Panelu dotyczące liczby skutecznie zawartych Umów końcowych w danym miesiącu kalendarzowym.
4.8. Wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem Umowy, zostaną poniesione przez Afilianta, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
4.9. Z uwagi na charakter Umowy, w której sukces handlowy zależny jest od aktywności i postawy Afilianta, Senuto nie ponosi wobec niego odpowiedzialności za utracone przez Afilianta korzyści i odpowiada za szkody w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Afilianta.

5. ZAKOŃCZENIE UMOWY
5.1. Umowa Afiliacyjna zawierana jest na czas nieokreślony oraz może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jedno (1) miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5.2. Senuto może rozwiązać Umowę Afiliacyjną ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Afiliant podejmuje działania sprzeczne z interesami Senuto, a w szczególności:
5.2.1. uporczywie narusza postanowienia Umowy, w szczególności zaniedbuje obowiązki wynikające z Umowy;
5.2.2. działa na szkodę Senuto;
5.2.3. na stronie internetowej Afilianta, w jego kanałach mediów społecznościowych lub innych wskazanych w Umowie kanałach dystrybucji pojawią się treści pornograficzne, zakazane prawem lub naruszające prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje;
5.2.4. podejmuje czynności zmierzające do przypisania Użytkownika lub Użytkowników innego Afilianta;
5.2.5. korzysta z udostępnionych przez Senuto materiałów w innym celu niż wykonanie Umowy, w szczególności wbrew postanowieniom ust. 3.4. Regulaminu;
5.2.6. stosuje niezgodne z prawem lub nieetyczne praktyki sprzedażowe.
5.3. Afiliant może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Senuto nie wypłaca Afiliantowi Wynagrodzenia prowizyjnego, mimo co najmniej 60-dniowej zwłoki w płatności.
5.4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Afiliacyjnej nie zwalnia żadnej ze Stron z obowiązku wywiązania się ze zobowiązań zaciągniętych w czasie obowiązywania Umowy, w tym w szczególności z zapłaty przez Senuto uzasadnionej kwoty należnej Afiliantowi, chyba że Strony postanowią inaczej.
5.5. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej lub e-mailowej, pod rygorem nieważności.

6. ZMIANA REGULAMINU
6.1. Senuto może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. Zmiana Regulaminu następuje w formie elektronicznej, nawet jeżeli Umowa Afiliacyjna została zawarta w formie pisemnej.
6.2. Afiliant zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
6.3. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści jako data wejścia w życie. Jeżeli Afiliant w do tej daty nie wypowie Umowy Afiliacyjnej, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednio Regulamin Senuto dostępny pod tym adresem https://www.senuto.com/pl/regulamin/oraz Politykę Prywatności dostępną pod tym adresem ______.
7.2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu i Umowy Afiliacyjnej będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Umową podlegają polskim sądom powszechnym. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Umowy lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu przez Strony w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Senuto.
7.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy okaże się nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, wyłączne takie postanowienie pozostanie nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Strony zaś zobowiązują się do zastąpienia poprzez negocjacje w dobrej wierze nieważnych w całości lub w części, bezskutecznych lub niewykonalnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są jak najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
7.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2020