Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na „Organizację obecności na zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, realizowaną w ramach projektu „Dynamizacja promocji marek produktowych spółki Senuto poprzez ekspansję konkurencyjności na perspektywicznych rynkach zagranicznych”, dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej, PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Data ogłoszenia oferty: 07.09.2017

Dokumenty w formie pdf do pobrania:

Zapytanie ofertowe – PDF

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – PDF

Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego – PDF

Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego – DOC

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych – PDF

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług – PDF

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług – DOC

Załącznik nr 5 – Wzór umowy – PDF

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO